Договор

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням № 23 Учасника
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІРБІС»
від «18» листопада 2021 року
Директор ТОВ «Фінансова компанія «Ірбіс»
____________ Шилін Д. В.Примірний договір
про надання коштів у позику, в тому числі i на умовах фінансового кредиту

місто Київ від __.____.20__ року

1. Пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія" Ірбіс" укласти
Договір про надання фінансового кредиту № _______ від __.__.20__ року

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія" Ірбіс" (далі за текстом – "Товариство") є фінансовою установою на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серії ФК No 1137 від 11.12.2018 року, виданого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, відповідно до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг No 2308 від 27.12.2018 має Ліцензію на право здійснення діяльності з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, згідно зі статтею 641 Цивільного кодексу України шляхом розміщення цього документу "Договір про надання фінансового кредиту No _______ від __.__.20__ року" (далі за текстом – "Договір") в Онлайн Системі на веб-сайті Товариства (далі за текстом – "Веб-сайт") направляє (робить) пропозицію укласти Договір (оферту) (далі за текстом – "Пропозиція") відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України, статей 10, 11 Закону України "Про електронну комерцію"..

1.2. Пропозиція набирає чинності з __.__.20__ року та діє до ________ 20__ року ____ годин _____хвилин, _________ року.

1.3. Особою, якій адресована Пропозиція, є адреса проживання: _________ паспорт громадянина України серії ________No_________виданий __________________ р. Реєстраційний номер облікової картки платника податків, згідно з Державним реєстром фізичних осіб-платників податків: ___________________ (далі за текстом – "Клієнт").

1.4. Прийняти (акцептувати) Пропозицію може лише Клієнт, що подав Заявку на Кредит.

1.5. До акцептування Пропозиції Клієнт зобов’язаний ознайомитися з умовами Пропозиції, умовами Договору та Правилами, якщо Клієнт не згодний з умовами Договору, Правилами та/або вважає умови Договору, Правил такими, що є явно обтяжливими для Клієнта, Клієнт не має права вчиняти дії, спрямовані на укладення та виконання Договору.

1.6. Після акцептування Клієнтом Пропозиції, всі умови Договору є обов’язковими для Товариства і Клієнта. Клієнт акцептує пропозицію в цілому. Клієнт не може запропонувати свої умови Договору.

1.7. Договір вважається укладеним з моменту одержання Товариством відповіді про прийняття (акцепту) Пропозиції в порядку (що є невід’ємною частиною Договору).

1.8. Відповідь Клієнта про прийняття (акцепт) Пропозиції надається шляхом надсилання електронного повідомлення Товариству, підписаного у відповідності до Закону України "Про електронну комерцію" електронним підписом одноразовим ідентифікатором. При цьому одноразовий ідентифікатор передається Товариством як суб’єктом електронної комерції, що пропонує укласти Договір, Клієнту (іншій стороні електронного правочину) у текстовому повідомленні засобом рухомого (мобільного) зв’язку на зазначений (на момент направлення Пропозиції) Клієнтом у своєму Особистому кабінеті/у Системі номер мобільного телефону (телефонний номер мобільного (рухомого) зв’язку), та додається (приєднується) до електронного повідомлення від Клієнта як особи, яка прийняла Пропозицію.

2. Термінологія Договору

2.1. У цьому Договорі терміни вживаються у значенні, наведеному у Правилах, що є невід’ємною частиною цього Договору.

2.2. У цьому Договорі під терміном "Сторони" слід розуміти сторони цього Договору – Клієнта і Товариство разом, а термін "Сторона" як кожну окрему сторону цього Договору.

2.3. Сторони зазначають, що терміни «строк Договору» та «строк кредитування» не є тотожними. 2.4. Пільговий період – це період, який обирає Клієнт на сайті Товариства. При цьому, строк пільгового періоду починається з 1 дня строку кредитування та закінчується останнім днем, обраного Клієнтом строку пільгового періоду. Пільговий період не може перевищувати 30 календарних днів.

2.5. Наступний пільговий період – це період, який повторно обирає Клієнт на сайті Товариства. Для того, щоб Клієнт міг скористатися наступним пільговим періодом, він має погасити проценти за користуванням Кредитом не пізніше 3-ох днів після останнього дня попереднього Пільгового періоду та укласти з Товариством Додатковий договір до цього Договору щодо нового строку кредитування. Строк повторного пільгового періоду починається з 1 дня нового строку кредитування та закінчується останнім днем, обраного Клієнтом строку наступного пільгового періоду. Наступний пільговий період не може перевищувати 30 календарних днів.

2.6. Пільгова процентна ставка (знижка) – це ставка, яка діє в пільговий період та в наступний пільговий період.

2.7. Новий строк кредитування – це строк, який визначається Додатковим договором до цього Договору.

2.8. Пільгова процентна ставка, визначена у п.3.2.1. п. 3.2. цього Договору та діє лише в пільговий період строку кредитування, що визначений в п.5.11 цього Договору та розміщена на сайті Товариства.

2.9. Стандартний період - це період , який починається з наступного дня після закінчення строку пільгового періоду та/або нового пільгового періоду і діє до закінчення строку кредитування, якщо інше не визначено Договором.

2.10. Стандартна процентна ставка, визначена у п.3.2.2. п.3.2. цього Договору застосовується в Стандартний період, який настає з наступного дня після закінчення строку Пільгового періоду. В такому випадку встановлюється стандартна процентна ставка в розмірі _______% за кожен день користування Кредитом, починаючи з першого дня Стандартного періоду.

3. Предмет Договору. Розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі

3.1. За цим Договором Товариство надає Кредит Клієнту у розмірі _____________ гривень ____ копійок, з оплатою по процентній ставці, що вираховується в наведеному графіку згідно п. 3.2 цього Договору, а Клієнт зобов’язується повернути Кредит та сплатити передбачені цим Договором проценти у строки та на умовах даного Договору.

3.2. Графік (порядок та умови надання кредиту). За користування кредитом Клієнт зобов’язаний сплатити Товариству стандартну процентну ставку у розмірі _________________. Стандартна процентна ставка застосовується у межах строку, визначеного у п. 4.2. цього Договору та у межах нового стандартного періоду строку кредитування, якщо відбулось продовження строку кредитування за ініціативою Клієнта.

При цьому, Клієнт може скористуватись Пільговим періодом та отримати пільгову процентну ставку (знижку) на умовах, визначених в п.п. 3.2.1, 3.2.2. п.3.2. цього Договору:

Пункт Договору

Період

Строк кредитування

Назва ставки

Процента ставка, %

п. 3.2.1. п. 3.2. Договору

Пільговий період

_______ календарних днів з __._____.202__. по__._____.202__.

пільгова процентна ставка (знижка)

 

п. 3.2.2. п. 3.2. Договору

Стандартний період

_______ календарних днів з __._____.202__. по__._____.202__.

стандартна процентна ставка

 

3.3. У разі несвоєчасного повернення Кредиту, передбаченого п. 4.2 цього Договору, Клієнт зобов’язується сплатити штрафні санкції, у вигляді нарахування штрафу в розмірі ______ відсотків за кожен наступний день після останнього дня строку кредитування, визначеного п.4.2. цього Договору від суми залишку Кредиту (далі за текстом – «штрафні санкції»), але в будь якому разі не більше ніж 50 відсотків від суми наданого Кредиту та нарахованих відсотків разом. У випадку, якщо сума наданого Кредиту менша ніж встановлений законодавством на початок поточного року розмір однієї мінімальної заробітної плати сума штрафних санкцій не може перевищувати розміру подвійної суми наданого Кредиту. За порушення виконання Клієнтом зобов’язань за Договором, загальний розмір Кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, процентна ставка за кредитом, порядок її обчислення, порядок сплати процентів не можуть бути змінені у бік погіршення для Клієнта. У разі якщо сума наданого Кредиту перевищує визначений розмір однієї мінімальної заробітної плати, розмір штрафних санкцій не може бути нарахований більше ніж 50 відсотків від суми наданого Кредиту.

3.4. Мета кредитування - задоволення власних потреб Клієнта, що не суперечіть чинному законодавству України та не пов’язані з підприємницькою діяльністю, незалежною професійною діяльністю. Клієнт зобов’язується використовувати Кредит лише відповідно до мети кредитування, що вказана у цьому Договорі.

3.5. У випадку неналежного виконання зобов’язань за Договором Клієнтом, Товариство має право на списання грошових коштів з картки Клієнта, але в будь якому разі не більше ніж сума заборгованості за Договором.

3.6. Сторони погодили, що Товариство має право стягувати комісію за надання та/або перерахування, зарахування кредитних коштів за Договором, що враховуються до сукупної вартості Кредиту.

4. Порядок видачі та повернення Кредиту.

4.1. Видача (надання) Товариством Кредиту Клієнту за цим Договором проводиться протягом трьох операційних банківських дні з моменту укладення цього Договору шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Клієнта, операції за яким можуть здійснюватися з використанням платіжної картки, реквізити якої зазначені Клієнтом у Особистому кабінеті, та, яка визначена Клієнтом у якості Основної платіжної картки.

4.2. Клієнт зобов’язується повністю повернути Кредит та сплатити проценти, що були нараховані за Кредитом до __.__20__ року (далі за текстом – «строк кредитування») шляхом перерахування відповідної суми на поточний рахунок Товариства.

4.3. Клієнт має право на дострокове погашення (повернення) Кредиту.

4.4. Клієнт має право скористатись пільговою процентною ставкою повторно, якщо він сплатив проценти за користуванням Кредиту не пізніше 3-ох днів після останнього дня попереднього Пільгового періоду. У такому випадку Клієнт на сайті Товариства обирає наступний Пільговий період, у значенні від 1 до 30 днів. Після обрання Клієнтом наступного Пільгового періоду, між Товариством та Клієнтом підписується Додатковий договір до цього Договору, в якому зазначають строк наступного Пільгового періоду та оновлений загальний строк кредитування. У цьому випадку зміни істотних умов Договору набирають чинності з моменту підписання Сторонами Додаткового договору до цього Договору та Додатку No 1 до цього Договору в новій редакції. На наступний Пільговий період розповсюджуються ті самі правила, що і на Пільговий період, визначений в п.3.2.1. п. 3.2. цього Договору. Після закінчення строку Пільгового періоду – нараховується стандартна процентна ставка, зазначена у п. 3.2.2. цього Договору.

4.5. Сума виданого (наданого) Кредиту, нараховані проценти та штрафні санкції за користування Кредитом є заборгованістю Клієнта за цим Договором.

4.6. Клієнт має здійснювати погашення заборгованості за цим Договором шляхом здійснення переказу у безготівковій формі на поточний рахунок Товариства у строк, передбачений цим Договором.

4.7. При надходженні від Клієнта на поточний рахунок Товариства коштів для погашення заборгованості за цим Договором, кошти спрямовуються на погашення заборгованості у наступній послідовності:

4.7.1. у першу чергу – на погашення заборгованості за процентами за Кредитом; 4.7.2. у другу – на погашення заборгованості за сумою Кредиту.

4.8. Якщо Клієнт сплатив заборгованість у розмірі більшому, ніж передбачено Договором, – Клієнт має право відповідно до статті 344 Цивільного кодексу України протягом 5 (п’яти) років з дня, наступного за днем оплати Заборгованості звернутись до Товариства з вимогою про повернення суми надмірно сплачених споживачем коштів шляхом направлення електронного листа на електронну адресу Товариства або поштового відправлення на поштову адресу Товариства, вказавши ПІБ, РНОКПП, No Договору, розмір переплати, No рахунку, Банк, в якому відкрито рахунок та МФО Банку Клієнта, ЄДРПОУ Банку, номер платіжної картки Клієнта.

4.9. Якщо Клієнт не звернувся до Товариства з вимогою повернути йому грошові кошти, зазначені в п. 4.8 Договору, Товариство відповідно до статті 344 Цивільного кодексу України зараховує їх на свій доходний рахунок після спливу 5 (п’яти) років з дня, наступного за днем оплати заборгованості Клієнтом.

4.10. Клієнт відповідно ч. 1 ст. 12 Закону України «Про споживче кредитування» має право на звернення до Національного банку України у разі порушення Товариством, новим кредитором та/або колекторською компанією законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому числі порушення вимог щодо взаємодії із Клієнтом при врегулюванні простроченої заборгованості, а також на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої йому у процесі врегулювання простроченої заборгованості.

4.11. Грошовою одиницею оплати за Договором є гривня.

5. Сукупна вартість Кредиту та порядок нарахування і сплати процентів за Кредитом

5.1. Клієнт зобов’язаний сплачувати Товариству проценти за користування Кредитом, за процентною ставкою, зазначеній у пунктах 3.1, 3.2 цього Договору, але з урахуванням положень, передбачених пунктом 3.2 цього Договору.

5.2. Сукупна вартість Кредиту з урахуванням відсоткової ставки за Кредитом, передбаченої пунктом цього Договору, та детальний розпис сукупної вартості Кредиту для Клієнта (у процентному значенні та грошовому виразі) з урахуванням відсоткової ставки та формули розрахунків за Кредитом наведено у Додатку No1 до цього Договору.

5.3. За цим Договором не передбачено надання/оплата послуг (реєстратора, нотаріуса, страховика, оцінювача), пов’язаних з одержанням, обслуговуванням, погашенням Кредиту та укладенням цього Договору.

5.3.1. За цим Договором може бути стягнута комісія в розмірі _______ від суми наданого та або зарахованого кредиту та/або грошових коштів за Кредитом.

5.4. Нарахування процентів за Кредитом провадиться за період з дня списання суми Кредиту з поточного рахунку Товариства до дня повернення Клієнтом суми Кредиту на поточний рахунок Товариства. Правилами може бути передбачено обмеження щодо строку нарахування процентів за Кредитом у випадку прострочення Клієнтом повернення Кредиту.

5.5. Нарахування процентів за день видачі (надання) Кредиту провадиться як за повний день.

5.6. Нарахування процентів за день повернення Кредиту не провадиться, крім випадку, коли день видачі (надання) Кредиту і день повернення Кредиту є одним днем (пункт 5.7 цього Договору).

5.7. У разі, якщо день видачі (надання) Кредиту і день повернення Кредиту є одним днем, нарахування процентів за Кредитом провадиться згідно пункту 5.5 цього Договору.

5.8. Нарахування процентів за Кредитом провадиться кожного календарного дня на суму залишку Кредиту.

5.9. При частковому (неповному) поверненні суми Кредиту, проценти за Кредитом продовжують нараховуватись на залишок суми Кредиту.

5.10. Датою сплати процентів за Кредитом та/або повернення суми Кредиту є день зарахування відповідної суми на поточний рахунок Товариства.

5.11. За даним Договором в період, що вказаний в п. 3.2.1 Договору (далі за текстом – «Пільговий період») діє пільгова процентна ставка, що вказана у п. 3.2.1 Договору та розміщена на Сайті Товариства, відповідно до якої:

5.11.1 процентна ставка є фіксованою та складає ___ % в день; реальна річна процентна ставка за кредитом складає _______%, розрахунок якої було здійснено на припущенні, що Сторони виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені у цьому Договорі;

5.11.2. Процентна ставка діє лише в Пільговий період. Строк пільгового періоду обирається Клієнтом перед укладенням Договору, у значенні від 1 до 30 днів. Якщо Клієнт, з урахуванням вимог п.3.3 цього Договору, повторно обирає Пільговий період, такий період обирається до підписання Додаткового договору до цього Договору між Клієнтом та Товариством. Після закінчення строку Пільгового періоду – нараховується стандартна процентна ставка, зазначена у п. 3.2.2. цього Договору.

6. Відмова від надання або одержання Кредиту

6.1. Товариство має право відмовитися від надання Клієнту передбаченого цим Договором Кредиту частково або в повному обсязі без відповідальності Товариства за це, у разі:

6.1.1. наявності обставин, які явно свідчать про те, що наданий Клієнту Кредит своєчасно не буде повернений;

6.1.2. у випадку відсутності технічної можливості для надання Кредиту. Причинами відсутності такої технічної можливості можуть бути, зокрема, але не виключно – неможливість здійснити переказ за допомогою відповідної платіжної системи та/або зазначенні Клієнтом реквізитів платіжної картки, якої не існує та/або яка є недійсною, та/або емітент якої призупинив/зупинив/відмовився від обслуговування цієї платіжної картки (проведення операцій по такій платіжній картці), та/або реквізити якої були зазначені Клієнтом невірно;

6.1.3. у разі відсутності у Товариства вільних грошових ресурсів, необхідних для надання Кредиту, зміни економічної ситуації у кредитно-фінансовій системі України, кон’юнктури ринку грошових ресурсів в Україні, зокрема, але не виключно – внаслідок прийняття органами державної влади України та/або органами місцевого самоврядування нормативно-правових актів (рішень), що прямо або опосередковано впливають на стан грошового (кредитного) ринку України, в тому числі зміни вартості грошових ресурсів на грошовому ринку України, або в разі погіршення фінансового стану Клієнта та/або невиконання або неналежного виконання Клієнтом будь-якого із своїх зобов’язань, передбачених цим Договором, Правилами та/або у разі наявності у Товариства інформації щодо незадовільного обслуговування Клієнтом стану заборгованості за кредитами/позиками, отриманими Клієнтом від інших фінансових установ.

6.2. На передбачене цим Договором право Товариства відмовитися від надання Клієнту Кредиту та/або реалізацію цього права не мають впливу прийняті до моменту укладення цього Договору будь-які рішення Товариства щодо надання (видачі) Клієнту Кредиту.

6.3. Клієнт має право відмовитися від одержання Кредиту частково або в повному обсязі, повідомивши про це Товариство у письмовій формі до моменту подання/надання Товариством банку платіжного доручення/запиту/розпорядження щодо здійснення переказу суми Кредиту з рахунка Товариства на банківський рахунок Клієнта.

6.4. Клієнт має право протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору відмовитися від нього без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів, відповідно до ст. 15 Закону України «Про споживче кредитування». Клієнт повинен повідомити Товариство про намір відмовитися від Договору у письмовій формі протягом строку, визначеного у даному пункті Договору та згідно з вимогами ч.2 ст. 15 Закону України «Про споживче кредитування».

6.5. У разі порушення Клієнтом передбаченого пунктом 3.4 цього Договору обов’язку, Товариство має право відмовитися від подальшого кредитування Клієнта за цим Договором.

7. Права та обов’язки Сторін

7.1. Товариство зобов’язане:

7.1.1. видати (надати) Кредит у строк, передбачений пунктом 4.1 цього Договору, (за умови відсутності підстав для відмови у видачі (наданні) Кредиту Клієнту). Це зобов’язання Товариства є відкличним, тобто Товариство може відмовитися від видачі (надання) Кредиту;

7.1.2. надати Клієнту інформацію згідно статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

7.1.3. надати Клієнту (на письмову вимогу Клієнта) документ, що підтверджує факт отримання коштів Клієнтом від Товариства та Товариством коштів від Клієнта за цим Договором, із зазначенням дати здійснення розрахунку;

7.1.4. у випадку укладення/здійснення правочину щодо заміни кредитора/боржника у зобов’язанні, враховувати, що форма такого правочину має відповідати формі цього Договору, тобто письмовій формі/формі, прирівняній до письмової форми;

7.1.5. у разі внесення змін до Правил, розміщувати на Веб-сайті нову редакцію (нові редакції) Правил згідно цього Договору.

7.2. Клієнт зобов’язаний:

7.2.1. повністю повернути Кредит відповідно до пункту 4.2 цього Договору;

7.2.2. використовувати Кредит відповідно до його мети згідно пункту 3.4 цього Договору;

7.2.3. сплачувати Товариству проценти за користування Кредитом відповідно до пунктів 3.1, 3.2 цього Договору;

7.2.4. надавати Товариству/зазначати на Веб-сайті/у Системі/Особистому кабінеті Клієнта достовірні, точні, правдиві, дійсні та актуальні відомості про себе;

7.2.5. виконувати умови Правил та Договору;

7.2.6. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором, Правилами та чинним законодавством України.

7.3. Товариство має право:

7.3.1. на повернення Клієнтом суми Кредиту у повному обсязі;

7.3.2. на одержання від Клієнта передбачених цим Договором процентів за Кредитом та/або штрафних санкцій за Кредитом;

7.3.3. відмовитись від видачі (надання) Кредиту Клієнту за наявності для цього підстав, встановлених законодавством України та/або цим Договором;

7.3.4. перевіряти цільове використання Кредиту Клієнтом протягом строку дії цього Договору;

7.3.5. здійснювати списання коштів з банківського рахунку Клієнта (відкритого та/або того, що буде відкрито) у випадку наявності у Клієнта простроченої заборгованості за цим Договором, у межах суми такої заборгованості, у безспірному порядку;

7.3.6. передати/переуступити/відступити свої права/права вимоги за цим Договором іншій особі у будь-який час без згоди/попередньої згоди Клієнта на це;

7.3.7. передати/переуступити/відступити будь-які свої обов’язки за цим Договором іншій особі у будь-який час без додаткової (до зазначеної у пункті 13.8 цього Договору) згоди Клієнта на це;

7.3.8. вносити зміни до Правил, затверджувати Правила у новій редакції (нових редакціях);

7.3.9. передавати правоохоронним органам та/або іншим компетентним органам державної влади України, установам та організаціям на їх офіційний запит інформацію, пов’язану із виконанням Клієнтом цього Договору, одержанням від Товариства грошових коштів, інформацію, пов’язану з порушенням Клієнтом будь-яких умов цього Договору, а також відомості чи сукупність відомостей про Клієнта, за якими особу Клієнта ідентифіковано та/або може бути конкретно ідентифіковано, та, які стали відомі Товариству під час укладення цього Договору чи протягом строку його дії (далі за текстом – "Персональні дані Клієнта"), про умови Договору, про стан заборгованості Клієнта за цим Договором тощо, зокрема, але не виключно, у випадках, коли така інформація містить конфіденційну інформацію;

7.3.10. використовувати, поширювати (розповсюджувати, реалізовувати, передавати) Персональні дані Клієнта та/або інформацію, яка стала відома Товариству при укладенні Договору та протягом строку його дії, – про умови цього Договору, про стан заборгованості Клієнта за цим Договором тощо третім особам – новим кредиторам Клієнта, у випадку передачі/переуступки/відступлення Товариством своїх прав за цим Договором третім особам – новим кредиторам Клієнта та/або у випадку виникнення у Товариства наміру здійснити такі передачу/переуступку/відступлення до фактичного їх здійснення з метою виконання Товариством як первісним кредитором Клієнта положень статті 517 Цивільного кодексу України, а також будь-яким іншим третім особам – контрагентам (партнерам) Товариства (зокрема, але не виключно, нерезидентам), які будуть залучені Товариством на договірній основі до процесу відступлення та/або збору заборгованості;

7.3.11. вчиняти будь-які дії та/або сукупність дій, що пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширеннями (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням Персональних даних Клієнта (далі за текстом – "обробка Персональних даних Клієнта") та/або збирати, зберігати, змінювати, використовувати, поширювати (розповсюджувати, реалізовувати, передавати), інформацію, яка стала відома Товариству при укладенні цього Договору та протягом строку його дії про умови Договору, про стан заборгованості Клієнта за цим Договором тощо, з метою захисту Товариством своїх прав та законних інтересів у судах, правоохоронних та інших органах;

7.3.12. здійснювати обробку Персональних даних Клієнта (зокрема, але не виключно, збирати, реєструвати, накопичувати, зберігати, надавати, використовувати та поширювати (розповсюджувати, реалізовувати, передавати) через бюро кредитних історій (зокрема, але не виключно, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ" (ідентифікаційний код: 34299140; адреса місцезнаходження: 03062, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 65), ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ" (ідентифікаційний код: 33691415; адреса місцезнаходження: 02002, місто Київ, вулиця Євгена Сверстюка, будинок 11), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ" (ідентифікаційний код: 33546706; адреса місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1-Д) (далі за текстом – "Бюро") інформацію про Клієнта, про умови цього Договору, про стан заборгованості Клієнта за цим Договором, про виконання Клієнтом зобов’язань за цим Договором тощо/Персональні дані Клієнта, з метою забезпеченням прав та інтересів суб'єктів кредитної історії згідно із Законом України "Про організацію формування та обігу кредитних історій");

7.3.13. на обробку Персональних даних Клієнта, отриманих із загальнодоступних джерел;

7.3.14. записувати (проводити звукозапис/фіксування) телефонних розмов, переговорів, що здійснюються між Товариством або його представником/агентом, з одного боку, і Клієнтом або представником Клієнта, з іншого боку, з метою перевірки якості надання послуг, навчання та/або захисту Товариством власних інтересів;

7.3.15. реалізовувати інші права, передбачені цим Договором (у тому числі, Правилами) та/або чинним законодавством України.

7.4. Клієнт має право:

7.4.1. одержати Кредит згідно умов цього Договору;

7.4.2. використовувати Кредит відповідно до цільового призначення;

7.4.3. відмовитися від одержання Кредиту згідно пункту 6.3 цього Договору;

7.4.4. достроково погасити (повернути) Кредит;

7.4.5.одержати від Товариства інформацію згідно статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

7.5. Товариство не має права (Товариству забороняється):

7.5.1. в односторонньому порядку збільшувати розмір процентної ставки або інших платежів, передбачених цим Договором та Правилами, за винятком випадків, встановлених законом;

7.5.2. вимагати дострокового погашення несплаченої частини боргу за Кредитом та розривати в односторонньому порядку цей Договір у разі незгоди Клієнта із пропозицією Товариства збільшити процентну ставку, передбачену цим Договором, або інший платіж, передбачений цим Договором.

7.6. Товариство не має обов’язку надавати Клієнту інформацію/пояснення про причини своєї відмови від видачі (надання) Кредиту Клієнту за цим Договором.

7.6.1. Товариство має право розкривати інформацію щодо відмови від видачі (наданні) Кредиту Клієнту за умови письмового звернення Клієнта до Товариства. 7.7. Клієнт не має права (Клієнту забороняється):

7.7.1. передавати/переуступати/відступати будь-які свої права/права вимоги та/або обов’язки за цим Договором іншій особі без попередньої письмової згоди Товариства на це;

7.7.2. поширювати інформацію про Товариство та/або про сервіси/послуги, що надає Товариство (зокрема, але не виключно, у ході публічної переписки, під час публічних виступів, на форумах, у соціальних мережах у мережі Інтернет), таким чином, що створюється хибне/викривлене враження про Товариство та/або про сервіси/послуги, що надає Товариство;

7.7.3. створювати перешкоди іншим особам у користуванні сервісами/послугами, що надає Товариство, для доступу до сервісів/послуг, що надає Товариство;

7.7.4. переконувати інших осіб не користуватись сервісами/послугами Товариства.

7.8. Клієнт за цим Договором не виступає у якості суб’єкта господарювання (фізичної особи – підприємця).

8. Запевнення та гарантії Сторін

8.1. Особи, які підписали цей Договір, гарантують наявність у них повноважень на укладення даного правочину і відсутність будь-яких обмежень на підписання цього Договору, що випливають із законодавства, установчих документів або інших юридичних підстав.

9. Відповідальність Сторін за невиконання та/або неналежне виконання умов Договору

9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання взятих на себе за Договором обов’язків.

9.2. Клієнт не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним зобов’язань із повернення Кредиту та сплати передбачених цим Договором процентів за Кредитом.

9.3. У випадку прострочення Клієнтом повернення Кредиту та сплати передбачених цим Договором процентів за Кредитом, Клієнт на вимогу Товариства зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.

9.4. У випадку виникнення простроченої заборгованості за Кредитом і процентами за Кредитом суми, що сплачуються Клієнтом та надходять на поточний рахунок Товариства, спрямовуються у такій черговості:

9.4.1. у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування Кредитом;

9.4.2. у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування Кредитом;

9.4.3. у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до договору про споживчий кредит.

9.5. Закінчення терміну дії/втрата/пошкодження платіжної картки, яку на законних підставах використовує/використовував Клієнт, закриття поточного рахунку Клієнта, відкликання банківської ліцензії чи визнання банку, в якому відкрито поточний рахунок Клієнта, неплатоспроможним, не звільняють Клієнта від виконання обов’язків та від відповідальності за цим Договором.

9.6. Товариство не контролює та не несе відповідальності:

9.6.1. за обрані Клієнтом спосіб та напрямок витрачання суми Кредиту;

9.6.2. за джерела, завдяки яким Клієнт повертає суму Кредиту, здійснює інші платежі на користь Товариства відповідно до цього Договору.

9.7. У разі, якщо Клієнт при укладенні/до укладення/для укладення цього Договору надав Товариству неправдиву/недостовірну інформацію/дані (зокрема, але не виключно, інформацію/дані про себе), у зв’язку з чим Товариство та/або треті особи зазнали збитків, Клієнт зобов’язаний відшкодувати Товариству та/або таким третім особам усі збитки у повному обсязі.

9.8. Збитки, заподіяні у зв‘язку з неналежним виконанням Договору, повинні буди відшкодовані винною Стороною в повному обсязі, понад передбачені штрафні санкції.

10. Вирішення спорів та строк позовної давності

10.1. Усі спори, що можуть виникнути між Сторонами за цим Договором або у зв’язку з ним, будуть, за можливості, вирішуватись шляхом переговорів між Сторонами. У процесі таких переговорів Сторони одна одній мають право будь-коли, у будь-який час та будь-яким не забороненим законодавством України способом направляти листи, звернення, скарги, пропозиції, повідомлення, нагадування, телефонувати.

10.2. Товариство має право використовувати самостійно та/або передавати третім особам для використання (зокрема, але не виключно, під час розгляду спору у судовому порядку) такими третіми особами інформацію/відомості/матеріали щодо проведених між Товариством і Клієнтом переговорів відносно вирішення спору за цим Договором.

10.3. У випадку не вирішення спору у ході переговорів, такий спір вирішується у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

10.4. У разі виникнення у Клієнта простроченої заборгованості за цим Договором, на підтвердження здійснення переказу (перерахунку) коштів у рамках цього Договору та/або використання Клієнтом платіжної картки, та/або виконання умов цього Договору Товариство має право звертатися до платіжної організації, учасників/членів відповідних платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури та/або осіб, що здійснюють технологічні функції у відповідній платіжній системі, за отриманням документів/інформації, що підтверджують відповідні факти.

10.5. У разі, якщо отримання/видача документів/інформації, про які йде мова у пункті 10.4 цього Договору, здійснюється за плату, Клієнт зобов’язаний відшкодувати Товариству понесені Товариством витрати на їх отримання протягом трьох календарних днів з дня отримання від Товариства звернення/вимоги про це.

10.6. Укладаючи цей Договір, Сторони визнають, що до вимог за цим Договором законодавством встановлена загальна позовна давність тривалістю у три роки. Натомість, Сторони, укладаючи цей Договір, керуючись положеннями статті 259 Цивільного кодексу України, дійшли згоди (домовились) збільшити строк позовної давності до вимог за цим Договором до 10 (десяти) років. Застереження до цього Договору, вказане в абзаці першому цього пункту, є договором про збільшення позовної давності, укладеним у письмовій формі.

11. Строк дії Договору

11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до _______________________, але у будь-якому випадку до повного виконання Клієнтом зобов’язань за цим Договором.

11.2. На підставі частини третьої статті 631 Цивільного кодексу України, умови цього Договору щодо надання згоди/дозволу, передбаченого (передбачених) пунктами 13.8.1–13.8.6 цього Договору, застосовуються також до відносин між Сторонами, які виникли до його укладення – з моменту звернення Товариства до Бюро/одного з Бюро, якщо Товариство здійснювало таке звернення до моменту укладення цього Договору.

11.3. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення умов цього Договору, яке мало місце під час дії цього Договору.

11.4. У разі закінчення строку кредитування Клієнт може подати до Товариства заявку щодо продовження строку кредитування. Товариство у разі наявності вільних коштів та інших факторів може розглянути дану заявку Клієнта та надати згоду шляхом укладання Додаткового договору.

12. Порядок зміни і припинення дії Договору. Умови дострокового розірвання Договору. Внесення змін до Правил

12.1. Зміна або розірвання цього Договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено цим Договором або законом.

12.2. Встановлений цим Договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено в односторонньому порядку.

12.3. У разі зміни цього Договору зобов’язання Сторін змінюються відповідно до змінених умов щодо предмета, місця, строків виконання тощо.

12.4. Дострокове розірвання цього Договору допускається:

12.4.1. за згодою Сторін – у будь-який момент дії цього Договору;

12.4.2. в односторонньому порядку Клієнтом – до моменту видачі (надання) Товариством Кредиту Клієнту за цим Договором, але за умови, що повідомлення про розірвання цього Договору надійшло від Клієнта Товариству до моменту видачі (надання) Товариством Кредиту Клієнту за цим Договором.

12.5. Згода Сторін про дострокове розірвання цього Договору та повідомлення Клієнта про розірвання цього Договору мають бути оформлені у письмовій формі.

12.6. У разі розірвання цього Договору зобов’язання Сторін припиняються.

12.7. У разі зміни цього Договору зобов’язання змінюється з моменту досягнення домовленості про зміну цього Договору, якщо інше не встановлено цим Договором чи не обумовлено характером його зміни.

12.8. У разі розірвання цього Договору зобов’язання припиняється з моменту досягнення домовленості про розірвання цього Договору або з моменту отримання Товариством від Клієнта повідомлення про розірвання цього Договору, яке надійшло Товариству до моменту видачі (надання) Товариством Кредиту Клієнту за цим Договором.

12.9. Якщо цей Договір змінюється або розривається у судовому порядку, зобов’язання змінюється або припиняється з моменту набрання рішенням суду про зміну або розірвання цього Договору законної сили.

12.10. Порядок внесення змін до цього Договору у випадку продовження строку повернення Кредиту передбачений у Правилах та/або в Додаткових договорах до цього Договору. Розмір плати за продовження строку повернення Кредиту передбачений у Правилах.

12.11. У будь-який час дії цього Договору Товариство має право вносити зміни до Правил шляхом викладення Правил у новій редакції (нових редакціях).

13. Прикінцеві положення

13.1. Цей Договір є електронним договором у розумінні Закону України "Про електронну комерцію", оформленим в електронній формі, складений українською мовою та має повну юридичну силу.

13.2. Цей Договір підписано з використанням електронного підпису одноразовим ідентифікатором, використання якого допускає Закон України "Про електронну комерцію".

13.3. Оскільки цей Договір укладено (підписано) із дотриманням порядку, передбаченого Законом України "Про електронну комерцію", цей Договір вважається таким, що за правовими наслідками прирівнюється до договору, укладеного у письмовій формі.

13.4. Оскільки, як зазначено у пункті 13.3 цього Договору, цей Договір прирівняно до договору, укладеного у письмовій формі, усі згоди/дозволи, що надаються Клієнтом за цим Договором і виражені у цьому Договорі, визнаються письмовими згодами/дозволами, тобто згодами/дозволами, наданими у письмовій формі.

13.5. Місцем укладення цього Договору є місцезнаходження Товариства.

13.6. У випадку якщо будь-яке положення цього Договору визнається судом недійсним або таким, що не підлягає виконанню, інші положення цього Договору залишаються чинними в повній мірі.

13.7. Цей Договір підлягає юрисдикції і тлумаченню згідно із законодавством України. Цей Договір розроблено відповідно до законодавства України (зокрема, але не виключно, Цивільного кодексу України, Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"), внутрішніх правил та інших чинних законів України

13.8. Укладаючи цей Договір, Клієнт надає свою згоду/дозвіл на:

13.8.1. надання Товариством відомостей про Клієнта як суб’єкта кредитної історії до Бюро;

13.8.2. формування Бюро кредитної історії Клієнта;

13.8.3. збір, зберігання, використання та поширення через Бюро інформації щодо Клієнта, зокрема, але не виключно, в електронному форматі, на паперовому носії;

13.8.4. надання Бюро Товариству кредитної історії Клієнта у вигляді кредитного звіту як для укладення договорів, так і протягом дії кредитної операції/цього Договору;

13.8.5. доступ Товариства до кредитної історії Клієнта та отримання кредитної історії Клієнта в Бюро у порядку, передбаченому статтею 11 Закону України "Про організацію формування та обігу кредитних історій", і відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

13.8.6. збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, знеособлення, перевірку достовірності, знищення та поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу) інформації про Клієнта як суб’єкта кредитної історії через Бюро, а також на отримання Товариством з Бюро інформації, що складає кредитну історію Клієнта у вигляді кредитного звіту, під час укладення та протягом строку дії цього Договору;

13.8.7. (а) обробку Товариством всіх Персональних даних Клієнта, що включає в себе вчинення будь-яких дій та/або сукупності дій, що пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширеннями (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням Персональних даних Клієнта, в тому числі передачу Персональних даних Клієнта будь-яким третім особам (зокрема, але не виключно особам, що є нерезидентами та/або знаходяться за межами території України) відповідно до мети обробки Персональних даних Клієнта, а саме – забезпечення реалізації визначеної у Статуті Товариства господарської діяльності; (б) збір, надання, використання та поширення будь-яким чином інформації, що вказана в цьому пункті, через Бюро, та (в) розкриття інформації щодо Клієнта, яка містить конфіденційну інформацію. При цьому Зберігання Персональних даних Клієнта може здійснюватися Товариством без обмеження строку. Крім того, згода Клієнта на обробку Персональних даних Клієнта, що надана Клієнтом відповідно до цього пункту, не вимагає від Товариства повідомляти Клієнта про передачу Персональних даних Клієнта третій особі;

13.8.8. зміну Товариством мети обробки Персональних даних Клієнта, визначеної у пункті 13.8.7 цього Договору, шляхом розміщення відповідного повідомлення на Веб-сайті та/або шляхом направлення відповідного повідомлення за допомогою Служби коротких повідомлень (SMS) чи Служби мультимедійних повідомлень (MMS) на зазначений Клієнтом у своєму Особистому кабінеті/у Системі номер мобільного телефону (телефонний номер мобільного (рухомого) зв’язку);

13.8.9. передачу/переуступку/відступлення будь-яких обов’язків Товариства за цим Договором іншій особі у будь-який час без додаткової згоди Клієнта на це.

13.9. Укладаючи цей Договір, Клієнт підтверджує, що:

13.9.1. ознайомився та погоджується з усіма умовами Правил та Договору;

13.9.2. не вважає умови цього Договору несправедливими, невигідними/вкрай невигідними для себе;

13.9.3. укладає цей Договір особисто, згідно зі своїм вільним волевиявленням, яке повністю відповідає внутрішній волі Клієнта як Сторони цього Договору, усвідомлює значення своїх дій, обізнаний із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, не діє під впливом тяжкої для себе обставини;

13.9.4. йому надана інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", у повній відповідності з вимогами, що ставляться до порядку надання такої інформації;

13.9.5. йому відомі права, передбачені Законом України "Про захист персональних даних", джерела збирання, місцезнаходження Персональних даних Клієнта, мета обробки Персональних даних Клієнта, місцезнаходження володільця Персональних даних Клієнта;

13.9.6. йому відомі права, передбачені Законом України "Про захист прав споживачів", та він повідомлений Товариством про свої права і отримав від Товариства інформацію у повній відповідності (обсязі, формі) до статті 11 Закону України "Про захист прав споживачів" та інших законів та підзаконних актів України;

13.9.7. підтверджує, що на момент укладення цього Договору він не має підстав вважати свої права порушеними.

13.9.8. повідомлений щодо: реквізитів Національного банку України, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, телефон 0 800 505 240, www.bank.gov.ua, e-mail: [email protected]; реквізитів Комітету із захисту прав споживачів: Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів. Адреса: 03680, м. Київ, вул. Антоновича, 174, тел. +38 (044) 417-21-01.

13.10. У випадку зміни реквізитів Товариства, зазначених у пункті 14 цього Договору, Товариство зобов’язане повідомити про такі зміни не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня зміни.

13.11. У випадку зміни реквізитів Клієнта, зазначених у пункті 14 цього Договору, Клієнт зобов’язаний повідомити про такі зміни Товариство шляхом внесення відповідних змін до даних, що містяться у Системі/відображені в Особистому кабінеті, – приведення відомостей до актуального стану у порядку, визначеному Правилами.

13.12. Товариство повідомляє про зміну реквізитів, про що зазначено у пункті 13.10 цього Договору, шляхом розміщення відповідного повідомлення на Веб-сайті та /або іншими не забороненими шляхами повідомлення Клієнта.

13.13. На всіх сторінках цього Договору наявне факсимільне відтворення підпису особи, уповноваженої від імені Товариства підписувати такі договори, та відтворення відбитка печатки Товариства, на використання яких надають свою згоду Сторони, укладаючи цей Договір.

13.14. Додаток No1 до цього Договору є невід’ємною частиною цього Договору та укладається разом із Договором.

13.15.Також Сторони домовились, що у разі невиконання Клієнтом умов Договору Товариство має право передати заборгованість Колекторським організаціям та/або Третім особам для врегулювання заборгованості, що виникла за Договором. (назви Колекторських організацій та/або Третіх осіб Товариство має право не повідомляти Клієнту).

14. Адреси, реквізити та підписи Сторін

ТОВАРИСТВО

КЛІЄНТ

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія" Ірбіс" Прізвище, Ім’я, по Батькові
Ідентифікаційний код: 42427514
Адреса: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В
IBAN: UA303510050000026505642265246 Телефон: +38 (044) 339 52 60
Серія та номер паспорту Клієнта___________
ІПН Клієнта __________
e-mail______________________________
Адреса реєстрації _____________________
Адреса фактичного проживання/перебування: ____________________________________.
Телефон: +380 __ _____.
Директор:
/__________________/ Електронний підпис>
Фізична особа
Прізвище І.Б.
/__________________/ Електронний підпис

Додаток No1 до Договору про надання фінансового кредиту No _______ від __.__.20__ року

місто Київ.

1. Сторони погодили наступний Графік погашення боргу:

Графік погашення боргу *

№ з/п Дата видачі кредиту/
дата платежу
Кількість
днів у
розраху
нковому
періоді
Чиста сума
кредиту/
сума платежу
за розрахун
ковий період,
грн
Види платежів за кредитом Реальна
річна
процентна
ставка,
%
Загальна
вартість
кредиту,
грн
сумма
кредиту
догов
ором/
погаш
ення
суми
кредиту
проценти
за корис
тування
кредитом
платежі за додаткові та супутні послуги
кредитодавця кредитного посередника (за наявності) третіх осіб
за обслуго
вування
креди
тної
комісія
за надання
кредиту
інші
послуги
кредитодавця
комісійний
збір
інша плата
за послуги
за розрахунково-касове послуги
нотар
іуса
послуги
оціню
вача
послуги
страхо
вика
інші
послуги
третіх
осіб
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1        
2      
3    
Усього                      

*- Даний Графік є примірним.

Адреси, реквізити та підписи Сторін

ТОВАРИСТВО

КЛІЄНТ

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія" Ірбіс" Прізвище, Ім’я, по Батькові
Ідентифікаційний код: 42427514
Адреса: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В
IBAN: UA303510050000026505642265246
Телефон: +38 (044) 339 52 60
Серія та номер паспорту Клієнта: __ ______
ІПН Клієнта: __________
E-mail: ____________________________________
Адреса реєстрації: ____________________________________
Адреса фактичного проживання/перебування: ____________________________________.
Телефон: +380 __ _____
Директор:
/__________________/ Електронний підпис
Фізична особа Прізвище І.Б.
/__________________/ Електронний підпис