Публічна інформація

НАЙМЕНУВАННЯ

ДЕТАЛЬНІШЕ

Повне та скорочене найменування юридичної особи:

Повне найменування:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІРБІС"
Скорочене найменування: ТОВ "ФК "ІРБІС".

Ідентифікаційний код юридичної особи:

42427514

Зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

Дата запису: 31.08.2018 року
Номер запису: 10701020000077620

Внесено до Державного реєстру фінансових установ:

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 11.12.2018 року № 2165

Місцезнаходження юридичної особи:

01033, м.Київ, вул. Саксаганського, будинок 36-В.

Перелік фінансових послуг:

Види фінансових послуг:
1) надання послуг з факторингу;
2) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
3) надання послуг з фінансового лізингу;

Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою):

«ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРУЛАЙН КЕПІТАЛ С.Р.О." (TRUELINE CAPITAL S.R.O.)».
Адреса засновника: Козі 857/15 Старе Місто, 110 00 Прага 1, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) засновника юридичної особи - ВОЛКОВА АННА, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ПРАГА, ВИНОГРАДИ, ВУЛИЦЯ ПОЛСКА, БУДИНОК 1506/42.

Склад Виконавчого органу:

Директор: ШИЛIН ДМИТРО ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Склад наглядової ради:

Наглядова рада відсутня.

Інформація про відокремлені підрозділи:

Відокремлені підрозділи відсутні.

Ліцензії та дозволи:

Товариство має наступні ліцензій:
1) надання послуг з факторингу. Видана 27.12.2018 р.;
2) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. Видана 27.12.2018 р;
3) надання послуг з фінансового лізингу. Видана 27.12.2018 р;
Зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 31.08.2018 р.
Внесено до Державного реєстру фінансових установ (Розпорядження Нацкомфінпослуг від 11.12.2018 р. № 2165).

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи:

Факти порушення справи про банкрутство відсутні.

Інформація про початок процедури ліквідації:

Факти початку процедури ліквідації відсутні.

Інша інформація (розкривається фінансовими установами-акціонерними товариствами):

Відомості про учасників (засновників, акціонерів): «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРУЛАЙН КЕПІТАЛ С.Р.О." (TRUELINE CAPITAL S.R.O.)». - 100% частки у статутному капіталі. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) – ВОЛКОВА АННА, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА.

Режим робочого часу:

Понеділок-п’ятниця 9:00-18:00, обідня перерва 13:00-14:00. Субота-неділя – вихідні дні.

Ціна/тарифи фінансових послуг:

Ціна/тарифи на вказані фінансові послуги:
- проценти за користування кредитом (позикою) у розмірі від 25% річних. Базова процентна ставка - 3% в день. Річна процентна ставка - 1095%

Звіт про корпоративне управління фінансової установи:

Звіт про корпоративне управління фінансової установи не розкривається в зв’язку з тим, що фінансова установа не створена у формі акціонерного товариства.

Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги:

Для вирішення спірних питань у досудовому порядку, споживачі мають змогу звернутися безпосередньо до Товариства, викласти в чіткій і зрозумілій формі свої зауваження. Питання розглядаються Товариством в порядку та у строки, встановлені Законом України «Про звернення громадян». Органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (крім ринку цінних паперів та похідних (деривативів), професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення), є Національний банк України. Національний банк України також забезпечує захист прав споживачів фінансових послуг. Механізм захисту прав споживачів фінансових послуг Національним банком України передбачено на сайті за посиланням: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection.

Фінансова послуга, що пропонується до надавання клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта:

Договором передбачена можливість Клієнта отримати грошові кошти у позику, без цільового призначення, без застави за фіксованою процентною ставкою. Сума позики, строк, вартість послуги та інші умови узгоджуються сторонами шляхом вибору клієнтом запропонованих доступних параметрів позики та закріплюються договором, укладеним в електронній формі відповідно до Закону України «Про електронну комерцію».

Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами:

Фінансова установа не пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.

Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість:

Додаткові фінансові послуги фінансовою установою не надаються.

Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги:

Не передбачена сплата податків або зборів за рахунок позичальника.

Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги:

Фінансова послуга надається клієнтам на умовах, визначених відповідним договором позики. У випадку дострокового повернення позики, клієнт зобов’язується повернути Товариству суму позики та сплатити проценти за фактичну кількість днів користування позикою. Плата за факт дострокового повернення позики відсутня.

Кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу:

У власності членів виконавчого органу часток Товариства немає.

Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг:

Позичальник має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення Договору позики відмовитися від Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від Договору позики, Позичальник повідомляє Товариство у письмовійформі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством) до закінчення строку передбаченого для відмови від Договору позики. Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору позики, Позичальник зобов’язанийповернути Товариству грошові кошти, одержані згідно з Договором позики, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення (включно) за ставкою, встановленою Договором позики.

Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору:

Позичальник має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення договору відмовитися від договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій:

Розірвання чи припинення договору про надання фінансових послугдопускається лише за згодою сторін та у випадках, передбачених чинним законодавством. Припинення або розірвання договору не звільняє клієнта від обов'язку повернути Товариству надані грошові кошти та сплатити нараховані проценти за користування коштами за фактичний термін користування в день припинення або розірвання договору.Споживач має право достроково виконати договір про надання фінансових послуг, шляхом повернення отриманих грошових коштів та сплати процентів за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, що передбачена договором про надання фінансових послуг.У разі настання форс-мажорних обставин, які тривають більше 1 (одного) місяця поспіль, будь-яка із сторін має право розірвати договірні відносини, письмово повідомивши іншу сторону про це не менш ніж за 10 (десять) календарних днів до передбачуваної дати розірвання. При цьому, Позичальник повинен забезпечити повний взаєморозрахунок з Товариством до дати такого розірвання.

Порядок внесення змін та доповнень до договору про надання фінансових послуг:

Зміни та доповнення до договорупо надання фінансових послугдопускаються лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором про надання фінансових послуги або законом. Зміни та доповнення вчиняються у будь-які формі не забороненій законодавством, у тому числі шляхомпропозиції однієї сторони внести зміни або доповнення до договору (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною, підписання додаткової угоди про внесення змін та доповнень до договору (в електронній або письмовій формі), вчинення дій, що вважаються прийняттям пропозиції внести зміни або доповнення до договору про надання фінансових послуг.

Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги:

Розмір фіксованої процентної ставки, передбаченої договором про надання фінансових послуг не може бути збільшена Товариством без письмової (такої, що прирівнюється до письмової) згоди клієнта.

Наявні та можливі схеми кредитування:

Надання коштів у позик відбувається дістанційно з використанням власного електронного кабінету Позичальника. Кошти надаються шляхом перерахування позики на банківську карту Позичальника. Сплата відсотків та суми позики може відбуватися як за допомогою власного електронного кабінету Позичальника так і шляхом безготівкового банківського переводу за реквізитами Позикодавця.

Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

Національний банк України.
Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9, тел. 0 800 505 240

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1, тел./факс: (044) 279 12 70